V širším okolí obce Majdalena se nacházejí desítky zajímavostí, z nichž alespoň některé by žádnému návštěvníku tohoto kraje neměly zůstat utajeny. Na poměrně malém území najdete rozmanité přírodní krásy – stovky rybníků a rybníčků, překrásné a vodáky hojně využívané toky řek Lužnice a Nežárka, mnohá chráněná území celorepublikového významu, architektonické památky lidové i honosné, přírodu kultivovanou i ponechanou svému osudu. Zkusme si nyní slovem a obrazem představit alespoň některé...

Meandry Lužnice

Okolí obcePřírodní rezervaci Meandry Lužnice, vzdálenou pouhý kilometr severně od obce Majdalena, tvoří takřka tříkilometrový meandrující úsek řeky Lužnice s přilehlou přeplavovanou nivou. Systém slepých ramen a tůní je osídlen cennými společenstvy bezobratlých živočichů.

Soví les

Přírodní památka o rozloze více než dvacet hektarů je přístupná z cyklotrasy č. 122. Na rašelinné půdě se zde udržel starší a druhově pestrý les s výskytem vzácných rostlin, cenná je i vysoká koncentrace hnízdících vzácných druhů ptáků (kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek lesní, čáp černý, orel mořský, sluka lesní či vodouš kropenatý).

Staré jezero

Přírodní rezervace Staré jezero (zhruba 1 km jihozápadně od obce Lutová) byla vyhlášena v roce 1994 na rozloze 128,4 hektarů. Rybník s řadou ostrovů, hrází porostlou starými duby a výtopou s litorálními porosty přechází ve východní části v rozsáhlé slatiniště s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Zdejší příznivé podmínky vyhledává zejména vodní ptactvo. 

Jez Pilař Jez Pilař

Pilař je všem českým vodákům dobře známý smrtelně nebezpečný jez na řece Lužnici asi 2 km jižně od Majdaleny. Pokusy o jeho zdolání si vyžádaly přes tři desítky lidských životů...

Novořecké močály

Přírodní rezervaci Novořecké močály tvoří inundační (záplavové) území Nové řeky a na něj navazující močály a podmáčené lesy asi šest kilometrů severně od obce Majdalena. Bažinaté území vzniklo jako důsledek výstavby rybníka Rožmberk koncem 16. století a vybudování umělého kanálu Nové řeky. Unikátní jsou zdejší hrázové porosty s převahou starých dubů a rozsáhlé mokřadní olšiny v různém stupni vývoje.

Velký a Malý Tisý Velký a Malý Tisý

Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý je komplexem jedenácti různě velkých rybníků s dominujícím Velkým Tisým a menšími lučními a lesními enklávami. Rezervace se rozkládá severně od Třeboně a je velmi snadno dostupná po cyklistické naučné stezce Okolo Třeboně, která prochází obcí Majdalena. Jde o jednu z nejznámějších ornitologických rezervací v České republice vůbec.

Zlatá stoka

Umělý kanál Zlatá stoka byl vystavěn v letech 1505 až 1520. Je většinou uměle vyhlouben, částečně je však veden i v uměle navršeném zemním valu. Podoba stoky je neměnná už přes pět století a kanál tak dodnes zabezpečuje cirkulaci vody mezi jednotlivými rybníky na Třeboňsku, okysličování vody a výměnu živin potřebných pro chov ryb.

Slepičí vršek

Přírodní rezervace Slepičí vršek je unikátním územím s písečným přesypem severně od obce Lužnice (asi 15 km od obce Majdalena). Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar, který je nápadný převýšením 3 až 4 metry nad okolní krajinou. Území je také útočištěm vzácné pískomilné fauny,
rostlinný pokryv tvoří hlavně borovice a pískomilná květena. Je společně s písečným přesypem u Vlkova jedinou ukázkou vátých písků v jižních Čechách.

Zámek Červená Lhota

Zámek Červená LhotaZdatnějším cyklistům lze doporučit výlet na vodní zámek Červená Lhota, který je jednou z vůbec nejromantičtěji položených památek v Čechách. Již od 16. století vyrůstá na skále, která se přehrazením
údolí a vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem, a je tak suchou nohou přístupný pouze přes kamenný most spojující hráz s ostrovem. Zhruba 50 kilometrů, které strávíte cestou z Majdaleny v sedle, se v případě této památky rozhodně vyplatí. 

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci